VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Všeobecné obchodní podmínky poskytovatele mobilních masérských, regeneračních a rekondičních služeb – Aleš Melka, Mobilní masáže Prostějov, IČ 723 61 085

Základní ustanovení

Tyto všeobecné smluvní podmínky upravují právní závazkové vztahy mezi poskytovatelem masážních služeb mobilních masérských, regeneračních a rekondičních služeb - Aleš Melka (dále jen provozovatel ) IČ 723 61 085, v prostorách klienta a kupujícím poskytovaných služeb (dále jen kupující), a uživatelem poskytovaných služeb (dále jen klient).

Provozovatel poskytuje masážní služby (dále jen procedury) na základě platného živnostenského oprávnění a dokladů osvědčujících odbornou způsobilost k vykonávaným činnostem.

Nákupem dárkového poukazu, permanentky, předplatného, nebo telefonickým objednáním konkrétního termínu procedury projevuje kupující i klient svůj souhlas s všeobecnými obchodními podmínkami provozovatele.

Objednávka služeb

Termín návštěvy: Termín návštěvy je třeba dohodnout a rezervovat předem telefonicky.
Dohodnutý termín je závazná objednávka. Provozovatel na dohodnutý termín návštěvy zákazníka rezervuje příslušný čas maséra. Pokud se na jeden termín, na jednom místě objednává více osob, musí být rovněž tento počet osob přítomen na místě v daný termín schopen absolvovat objednané procedury.

Přeobjednání: Pokud ze vážných důvodů nemůže klient v dohodnutém termínu proceduru absolvovat, informuje o tom předem telefonicky, nejpozději však 4 hodiny před plánovaným termínem procedury. Pozdější přeobjednání nebo nepřítomnost klienta na dohodnutém místě se považuje za absenci klienta a služba je v dalším termínu účtovaná v plné výši jako provedená nebo je přímo odečtena z hodnoty poukazu, permanentky či předplatného.

Pozdní příprava na proceduru: Masér přijíždí na místo určení cca 10 minut před sjednaným časem nejpozději však ve sjednaný čas. S ohledem na časovou posloupnost sjednaných termínů v rámci jednoho dne je nutné, aby byl každý klient připraven na proceduru nejpozději 15 minut před sjednaným časem procedury tak, aby po nezbytné úvodní konzultaci a přípravě pomůcek mohla procedura začít. V případě, že není klient po příchodu maséra připraven na proceduru a musí se například ještě převléknout, vysprchovat atp. započítává se tento čas čekání maséra na klienta do celkového času procedury a tento prostoj je rovněž zaúčtován. Rozhodující pro začátek účtování je sjednaný čas procedury.

Absence klienta: V případě nepřítomnosti objednaného klienta, kdy není přítomen ani případně náhradní klient na místě výkonu procedury v termínu a sjednaném čase procedury, je termín zrušen. Masér na klienta déle nečeká a klientovi bude účtována úhrada hodnoty rezervované doby pro dohodnutou proceduru v příštím termínu, případně bude rovnou odečtena z hodnoty permanentky, poukazu nebo předplatného. V případě opakující se absence klienta může být další spolupráce s klientem ukončena bez nároku na náhradu nevyčerpané hodnoty permanentky, poukazu nebo předplatného. Pokud opakovaně absentující klient nemá už jakýmkoliv způsobem předplacené procedury a projeví i přes svoje opakované absence zájem o spolupráci, je klientovi umožněno další objednání, ale termín je závazně naplánován až po jeho uhrazení předem.

Odmítnutí aplikování procedury ze strany maséra po příchodu sjednaném termínu a čase: Aplikování procedury může být odmítnuto ze strany maséra v těchto případech:
a) klient vykazuje zjevné příznaky infekčních onemocnění
b) klient vykazuje stav pod vlivem návykových látek nebo pod vlivem alkoholu
c) klient vykazuje zdravotními problémy medicínského charakteru, které jsou kontraindikací objednané procedury.
d) klient vykazuje nevyhovující hygienický stav
e) chování klienta během je před a během výkonu nepřístojné

V tomto případě hradí klient proceduru v plné výši jako by byla dokončena.

Předčasné ukončení procedury ze strany maséra: Procedura může být předčasně ukončena, pokud se během ní u klienta objeví zjevné příznaky jakéhokoliv onemocnění, zdravotních potíží, které jsou kontraindikací pro výkon procedury. Procedura je předčasně ukončena, pokud se je klientovo chování i přes opakovanou výzvu nepřístojné. V tomto případě hradí klient proceduru v plné výši jako by byla dokončena.

Doprovod a přítomnost dalších osob: V průběhu procedury mohou být přítomny v prostorách, kde procedura probíhá i další osoby. Nesmí tím být ovšem nijak narušen průběh procedury. Klienta na lehátku, maséra, vybavení a průběh procedury je zakázáno fotografovat nebo pořizovat videozáznam či audiozáznam. V případě dětí do 15ti let, osob se zdravotním postižením či osob nesvéprávných musí mít vždy přítomen doprovod dospělé osoby. Domácí mazlíčci (kočičky, pejsci atp.) smí být přítomni pouze v případě, že nad nimi má dozor jiná přítomná osoba tak, aby masérovi nevznikla jejich chováním škoda na zdraví, vybavení či ošacení. Případně vzniklé škody jsou řešeny bez odkladu na místě.

Odchod od klienta: Po skončení procedury, podání nezbytných informací a sbalení vybavení je provedená procedura vyúčtována. Po uhrazení procedury a případné rezervaci následujícího termínu masér odchází.

Osobní věci a cennosti: Masér požádá klienta, aby jej po příchodu uvedl do prostor, kde bude procedura probíhat. Klient může být masérem rovněž požádán, zda může využít prostor s tekoucí vodou či prostor toalety. Prosím klienty, aby si před příchodem maséra uschovali veškeré cennosti, peníze atp. Masér k vám nepřichází loupit, ale rád se vyhne pozdějším dohadům o tom, kde se nacházel a již se nenachází nějaký šperk či finanční hotovost. Stejně tak si prosím sundejte z těla veškeré šperky, které by mohly vadit při výkonu procedury a mohlo by dojít následně k jejich poškození či ztrátě. Pokud požádá klient maséra o pomoc při sundávání například řetízku z krku děje se tak vždy na odpovědnost klienta. Za případné poškození a ztráty nenese masér žádnou odpovědnost.

Informovaný souhlas klienta: Klient je před procedurou instruován o zdravotních rizicích, indikacích a kontraindikacích procedur. Pokud se rozhodne proceduru podstoupit, dává tím jasně a svobodně najevo svůj informovaný souhlas.

Ceník procedur a platby: Ceník procedur je k nahlédnutí na webových stránkách provozovatele a je veden v české měně. Cena procedury je rámcově dohodnuta mezi klientem a masérem před započetím procedury. V případě potřeby navýšení ceny ať už vzhledem k požadavku klienta nebo návrhu rozšíření procedury ze strany maséra je toto navýšení rovněž ihned odsouhlaseno jak klientem, tak masérem. Ceny jsou pevné, nelze o nich smlouvat a jsou včetně DPH. Provozovatel není plátcem DPH, vystavuje tedy pouze jednoduchý doklad či fakturu a DPH nevyčísluje. Platba na fakturu je možná, faktura je vystavena a zaslána na email kupujícího nebo klienta. Po připsání příslušné částky na účet provozovatele je dohodnut termín procedury. Platbu je dále možné uskutečnit v hotovosti nebo platební kartou. Akceptované druhy karet naleznete na webu provozovatele. Dále je možné po dohodě předem při objednán procedury hradit dárkovými pasy Sodexo. Dárkové pasy s končící platností ve lhůtě kratší, než jeden kalendářní měsíc nejsou přijímány. Na pasy o hodnotě vyšší, než je cena procedury se hotovost nevrací. K ceně procedury se připočítává cestovné dle ceníku. Objednáním procedury klient nebo kupující souhlasí s cenami dle ceníku.

Reklamace služeb: Při reklamaci poskytovaných služeb musí kupující či klient bezodkladně a hodnověrným způsobem doložit, že předmět reklamace souvisí s konkrétním pochybením provozovatele či maséra. Reklamace se podává písemně na adresu provozovatele. V případě bezpředmětné reklamace budou náklady na její projednání vymáhány po kupujícím či klientovi.

Dárkový poukaz

Použití dárkového poukazu: Dárkový poukaz lze použít na úhradu procedury v délce trvání dle popisu na poukazu nebo dle předchozí dohody z nabídky provozovatele mobilních masáží. U dárkového poukazu s uvedenou nominální hodnotou lze přesný druh procedury a rozsah dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením procedury. Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách provozovatele.
Platbu dárkovým poukazem je nutno nahlásit před začátkem procedury pro ověření platnosti.

Hodnota dárkového poukazu: Dárkové poukazy jsou vydávány buď s uvedenou nominální hodnotou, nebo na konkrétní druh procedury. Nevyčerpanou hodnotu dárkového poukazu nelze směnit zpět za hotovost. Poukazy v hodnotě do 1000,- Kč nelze dělit do více návštěv (termínů) pokud to nebylo dohodnuto při zakoupení poukazu.

Platnost dárkového poukazu: Dárkový poukaz je platný, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho platnosti. Poukaz lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem nebo s doplatkem platební kartou.

Lhůta platnosti: Lhůta platnosti dárkového poukazu je šest měsíců od data prodeje, uvedeného na dárkovém poukazu. Služby mobilních masáží je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti poukazu. Lhůtu platnosti lze prodloužit pouze na základě dohody s provozovatelem. Za nevyčerpanou hodnotu poukazu po době uplynutí platnosti se peníze nevrací. Pokud se poukaz stane nevhodným darem, nelze jej směnit zpět za hotovost.

Permanentka

Použití permanentky: Permanentku lze použít na úhradu libovolné procedury z nabídky provozovatele mobilních masáží. Je však nutné, aby hodnota jedné návštěvy na permanentce kryla svojí hodnotou vybraný druh procedury. V případě, že hodnota poskytnuté procedury přesahuje hodnotu jedné návštěvy na permanentce, lze rozdíl doplatit hotově nebo platební kartou.  Přesný druh a rozsah je možno dohodnout při sjednávání termínu návštěvy, nebo před zahájením procedury. Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách poskytovatele mobilních masáží.
Platbu permanentkou je nutno nahlásit před začátkem procedury pro ověření platnosti. Čerpat z permanentky může pouze osoba, na jejíž jméno byla permanentka vystavena.

Hodnota permanentky: Permanentka obsahuje 7 jednotlivých návštěv + 1 návštěvu jako bonus zdarma. Hodnota jedné návštěvy a celková hodnota permanentky je vyčíslena dle nabídky při nákupu permanentky, kdy je do hodnoty případně započteno i cestovné. Nevyčerpanou hodnotu permanentky nelze směnit zpět za hotovost.

Platnost permanentky: Permanentka je platná, pokud nebyla vyčerpána její hodnota, nebo neuplynula lhůta její platnosti. Permanentku lze použít i pro částečnou úhradu s hotovostním doplatkem nebo doplatkem platební kartou.

Lhůta platnosti: Lhůta platnosti permanentky činí dvanáct měsíců od data zakoupení. Služby mobilních je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti permanentky. Lhůtu platnosti nelze prodloužit.

Předplatné

Použití předplatného: Předplatné lze použít na úhradu libovolné procedury z nabídky provozovatele mobilních masáží. Je však nutné, aby časová náročnost a náročnost na vybavení odpovídala druhu procedur, na které je masér vybaven. Proto je vhodné upřesnění procedury provést u již při objednání. Hodnota provedené procedury se odečítá z předplatného a je o tom proveden zápis do výkazu s vypočtením konečného zůstatku z předplatného. Popis jednotlivých procedur najdete na webových stránkách poskytovatele mobilních masáží.
Platbu z předplatného je nutno nahlásit před začátkem procedury pro ověření platnosti. Čerpat z předplatného může pouze osoba, na jejíž jméno je předplatné vedeno + jedna osoba dle volby vlastníka předplatného.

Hodnota předplatného: Hodnota předplatného závisí zcela na možnostech a rozhodnutí klienta nebo kupujícího. Nevyčerpanou hodnotu předplatného nelze směnit zpět za hotovost.

Platnost předplatného: Předplatné je platné, pokud nebyla vyčerpána jeho hodnota, nebo neuplynula lhůta jeho platnosti.

Lhůta platnosti: Lhůta platnosti předplatného činí dvanáct měsíců od data zakoupení. Služby mobilních je nutno vyčerpat nejpozději do uplynutí lhůty platnosti předplatného. Lhůtu platnosti lze prodloužit do dohodě s provozovatelem mobilních masáží.

Závěrečná ustanovení

Bezpečnost práce a prevence rizik na pracovišti: Uvedením maséra do prostor, kde má být procedura vykonána vyjadřuje kupující či klient souhlas se svou povinností zajistit bezpečnost maséra v prostorách, kde bude procedura probíhat. Masér musí být kupujícím nebo klientem upozorněn na rizika spojená s pohybem v určených prostorách. Masér se vstupem zavazuje dodržovat pravidla bezpečnosti práce a prevence rizik na pracovišti, respektive v prostorách, kde bude procedura probíhat.

Platnost a účinnost: Tyto všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 1.1.2023.

Zpět na hlavní stranu